آن سوی مرزها

یعنی چندین و چند کیلومتر دورتر

کودکانی زندگی میکنند

که بزرگ ترین ترسشان در زندگی

نه غول های عظیم الجثه داستان هاست

نه تاریکینه

موجودات موزیو

نه هر چیز متداول دیگری

بزرگ ترین ترسشان

نگاه کردن به آسمان آبیست

آسمانی که در آن کرکس ها پرواز دارند و هربار تخم های کینه و وحشت را برسر مردمان شهر میریزند

بزرگ ترین ترس کودکان آن شهر ها

نگاه به آسمان آبی ست

داکیو دارم آسمان آبی جای کرکس نیست

که با موضوع یمن می باشد در مراحل پایانی ساخت به سر می برد و با امید به خدا تا چند روز آینده آماده نمایش می شود